Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Πίνακας αντιστοίχησης

Δίνονται οι ακόλουθες έννοιες
    1. ελεύθερο κείμενο
    2. υπολογιστική διαδικασία
    3. αλγόριθμος
    4. γλώσσα μηχανής
    5. υποπρόγραμμα
και οι πιθανές ερμηνείες-ορισμοί
    α. τρόπος αναπαράστασης προγράμματος
    β. τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμου
    γ. μηχανισμός παραγωγής πληροφοριών
    δ. επεξεργασία δεδομένων μέσω υπολογιστή
    ε. γλώσσα 4ης γενιάς
    στ. μια ακολουθία από 0 και 1
    ζ. ένα πρόγραμμα που εκτελεί υποδεέστερο έργο
    η. ένα τμήμα προγράμματος που εκτελεί ένα
        αυτόνομο έργο
    θ. ένας αλγόριθμος που δεν τελειώνει ποτέ
Γράψτε τον αριθμό (1-5) και δίπλα το γράμμα (α-θ)
στο οποίο αντιστοιχεί.

Απαντήσεις

1. β
2. θ
3. γ
4. στ
5. η

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου