Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Κάθε τετραγωνικός πίνακας έχει δύο κυρίες διαγωνίους.
2. Το μέγιστο στοιχείο ενός πίνακα είναι πάντα μοναδικό.
3. Η εισαγωγή τιμών σε ένα δυσδιάστατο πίνακα γίνεται
    με ένα και μοναδικό τρόπο.
4. Αν διασχίσουμε τα στοιχεία ενός δυσδιάστατου πίνακα
    στήλη προς στήλη προκειμένου να βρούμε το γινόμενό
    τους, θα καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα με αυτό
   που θα προέκυπτε αν διασχίζαμε τον πίνακα
   γραμμή-γραμμή.
5. Όταν δεν γνωρίζουμε το πλήθος των στοιχείων ενός
    ακέραιου μονοδιάστατου πίνακα Α, στο τμήμα δήλωσης
    των  μεταβλητών του προγράμματος γράφουμε:
        ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
              ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[Ν]
   όπου Ν ακέραια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το
   πλήθος των στοιχείων του πίνακα.
           
   

Απάντηση

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου