Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Αν Χ θετικός ακέραιος, το αποτέλεσμα της πράξης
    Χ mod 4
    A. είναι μικρότερο του 3
    Β. είναι τουλάχιστον 1
    Γ. είναι μικρότερο του 4
    Δ είναι το πηλίκο της διαίρερης του Χ με το 4

2. Αν Χ, Υ αλφαριθμητικές μεταβλητές, η εντολή
       ΓΡΑΨΕ Χ = Υ
    Α. έχει συντακτικό λάθος
    Β. έχει λογικό λάθος
    Γ. εμφανίζει στην οθόνη την τιμή 'ΑΛΗΘΗΣ'
        ή 'ΨΕΥΔΗΣ'
    Δ. εμφανίζει στην οθόνη μια λογική τιμή

3.  Σε έναν πίνακα
     Α. όλα τα στοιχεία του προσδιορίζονται με ένα
          δείκτη
     Β. ο τύπος του δείκτη είναι πραγματικός
     Γ. δεν επιτρέπεται να προσθέσουμε ή να
         αφαιρέσουμε ένα στοιχείο κατά τη διάρκεια
        εκτέλεσης του προγράμματος
     Δ. το μέγιστο πλήθος των τιμών που θα
          καταχωρηθούν σε αυτόν, πρέπει να είναι
          γνωστό πριν την εκτέλεση του προγράμματος

4.  Μια δικιά μας συνάρτηση
     Α. ενεργοποιείται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ
     Β. έχει πιο περιορισμένο πεδίο δράσης από
          μια διαδικασία
     Γ. καλείται μόνο μέσα από μια εντολή εκχώρησης
     Δ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μια
          παράσταση (αριθμητική ή λογική)

5. Οι χιλιάδες του θετικού τετραψήφιου Ν είναι:
    Α. Ν DIV 1000
    B. N MOD 1000
    Γ.  Ν / 1000
    Δ. Ν * 1000
   
Απαντήσεις

1. Γ
2. Δ
3. Δ
4. Β
5. ΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου