Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Αν ο πίνακας Α[100] είναι πραγματικού τύπου
    α. δεν έχει μέγιστο στοιχείο
    β. δεν έχει ελάχιστο στοιχείο
    γ. καταλαμβάνει 400 bytes στην κύρια μνήμη
    δ. δεν μπορεί να περιέχει τιμές μεγαλύτερες του 100

2. Αν μια ακολουθία τιμών εισόδου τερματίζεται με μια ειδική
    τιμή (φρουρός)
    α. το πλήθος των τιμών εισόδου είναι μεγαλύτερο ή
         ίσο του 1
    β. δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το πλήθος των τιμών
        εισόδου
    γ. υπάρχει ανώτατο όριο στο πλήθος των επαναλήψεων
       που πραγματοποιούνται
    δ. η ειδική τιμή (φρουρός) δε συμμετέχει στην
        επεξεργασία των τιμών εισόδου
 
3. Όταν ένα πρόγραμμα λειτουργεί με μενού
    α. η επεξεργασία των δεδομένων ολοκληρώνεται
        μόλις δοθεί η απάντηση 'ΝΑΙ' σε μια ερώτηση
        που υποβάλλεται στο χρήστη
    β. οι δυνατές επιλογές του μενού είναι αριθμημένες
    γ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίησή
        του η εντολή Για..από..μέχρι
    δ. υπάρχει περιορισμός ως προς το είδος της επε-
        ξεργασίας που μπορούμε να κάνουμε σε
        κάθε επιλογή του μενού 

4. Αν θέλουμε να επεξεργαστούμε 100 τιμές εισόδου
    α. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή
        Για..από..μέχρι
    β. Είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε την
        εντολή Για..από..μέχρι
    γ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την
        εντολή Μέχρις_ότου
    δ. Η εντολή Όσο..επανάλαβε είναι η καταλληλότερη
        για την περίσταση.

5. Αν ο πίνακας Α[10, 20] είναι ακεραίου τύπου
    α. μπορούμε να ταξινομήσουμε ξεχωριστά τις
        γραμμές αλλά όχι τις στήλες του
    β.  μπορούμε να ταξινομήσουμε ξεχωριστά τις
        στήλες αλλά όχι τις γραμμές του
    γ.   μπορούμε να ταξινομήσουμε ξεχωριστά τόσο
        τις στήλες όσο και τις γραμμές του
    δ.  δεν μπορούμε να ταξινομήσουμε ξεχωριστά ούτε
        τις στήλες και ούτε  τις γραμμές του

Απαντήσεις

1. γ
2. δ
3. β
4. α
5. γ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου