Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Πίνακας δεδομένων - ζητουμένων


Σ’ ένα χωριό κατοικούν 200 κάτοικοι. Αν τα 
παιδιά αποτελούν το 20% του πληθυσμού 
των ανδρών και οι γυναίκες είναι κατά 46 
περισσότερες από τους άνδρες, πόσοι 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά κατοικούν 
στο χωριό αυτό;
1.     Κατασκευάστε πίνακα 
     δεδομένων - ζητούμενων.
2.     Μορφοποιήστε με μαθηματικό 
     τρόπο το πρόβλημα.

Λύση

1.

   Δεδομένα     * Το συνολικό πλήθος των 
                           κατοίκων είναι 200
                        * Τα παιδιά αποτελούν  
                           το 20% του πληθυ-
                           σμού των ανδρών
                        * Οι γυναίκες είναι κατά 
                           46 περισσότερες από 
                           τους άνδρες
  Ζητούμενα    * Πλήθος ανδρών
                        * Πλήθος γυναικών
                        * Πλήθος παιδιών

2. 
       Ας συμβολίσουμε με 
            Ανδ : το πλήθος των ανδρών
            Γυν : το πλήθος των γυναικών
            Παιδ: το πλήθος των παιδιών
       Ισχύουν οι σχέσεις:
            Ανδ+Γυν+Παιδ = 200
            Παιδ = Ανδ*20/100
            Γυν = Ανδ+46

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου