Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Διατύπωση περιορισμών

Διατυπώστε τους παρακάτω περιορισμούς στη ΓΛΩΣΣΑ, χρησιμοποιώντας
κατάλληλες λογικές συνθήκες
1. Το Χ είναι μεγαλύτερο από το 200 και διαφορετικό τόσο από το 500
    όσο και από το 1000.
2. Το Υ είναι άρτιο ή πολλαπλάσιο του 3 αλλά όχι του 9.
3. Η πραγματική μεταβλητή  Z περιέχει ακέραιο και θετικό αριθμό.
4. Το Κ έχει τιμή 5 ή 10 ή 18
5. Το Μ δεν ανήκει στο διάστημα τιμών [-1, 999]

Απαντήσεις

1.  (Χ > 200) ΚΑΙ (Χ < > 500) ΚΑΙ (Χ < > 1000)
2.  (Υ mod 2 = 0) Ή ( (Υ mod 3 = 0) KAI (Y mod 9 < > 0) )
3. (Α_Μ(Ζ) = Ζ) ΚΑΙ (Ζ > 0)
4. (Κ = 5) Ή (Κ = 10) Ή (Κ = 18)
5.  (Μ < -1) Ή (Μ > 999)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου