Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις.
1.  Ο τελεστής ^ υλοποιεί την πράξη της ύψωσης σε ______.
2. Η εντολή ΓΡΑΨΕ Ε(1) εμφανίζει στην οθόνη την τιμή της
    βάσης _____ των νεπέριων λογαρίθμων.
3. Τα επιμέρους στοιχεία μιας δομής δεδομένων αποκαλούνται
    και _______.
4. Ένας μονοδιάστατος πίνακας δεν μπορεί να ταξινομηθεί
    μόνο όταν είναι _______ τύπου.
5. Η ______ γλώσσα κατά βήματα είναι ένας από τους τρόπους
    αναπαράστασης ενός αλγορίθμου.

Απαντήσεις

1. δύναμη
2. e
3. κόμβοι
4. λογικού
5. φυσική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου