Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Βρείτε τις τιμές

Ποιές τιμές πρέπει να έχουν οι λογικές μεταβλητές Χ, Υ
προκειμένου οι παρακάτω παραστάσεις να είναι Αληθής;
α) ΟΧΙΚΑΙ Υ)
β) ΟΧΙ Χ ΚΑΙ Υ
γ) Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ
δ) ΟΧΙ Ή Υ)
ε) ΟΧΙ Χ Ή ΟΧΙ Υ

Λύση

α) Πρέπει Χ ΚΑΙ Υ = Ψευδής. Άρα έχουμε τις ακόλουθες
    περιπτώσεις:
         Χ = Αληθής, Υ = Ψευδής
         Χ = Ψευδής, Υ = Αληθής
         Χ = Ψευδής, Υ = Ψευδής
β) Πρέπει ΟΧΙ  Χ = Αληθής και Υ = Αληθής. Άρα:
         Χ = Ψευδής, Υ = Αληθής
γ) Πρέπει Χ = Αληθής και ΟΧΙ Υ = Αληθής. Άρα:
         Χ = Αληθής, Υ = Ψευδής
δ) Πρέπει Χ Ή Υ = Ψευδής. Άρα:
         Χ = Ψευδής, Υ = Ψευδής
ε) Πρέπει :
       ΟΧΙ Χ = Αληθής, ΟΧΙ Υ = Ψευδής
       ΟΧΙ Χ = Ψευδής, ΟΧΙ Υ = Αληθής
       ΟΧΙ Χ = Ψευδής, ΟΧΙ Υ = Ψευδής
   Άρα :
        Χ = Ψευδής, Υ = Αληθής
        Χ = Αληθής, Υ = Ψευδής
        Χ = Αληθής, Υ = Αληθής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου