Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Η  επεξεργασία των δεδομένων
    Α. είναι ένας μηχανισμός παραγωγής πληροφοριών.
    Β. δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια
         του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
    Γ. γίνεται αποκλειστικά από τον ανθρώπινο εγκέφαλο
    Δ. δίνει πάντοτε ένα αριθμητικό αποτέλεσμα

2. Ο αλγόριθμος
    Α. γράφεται σε γλώσσα προγραμματισμού
    Β. γράφεται σε ψευδογλώσσα
    Γ. δεν μπορεί να αναπαρασταθεί διαγραμματικά
    Δ. ονομάζεται και υποπρόγραμμα

3. Οι πίνακες
    Α. είναι δυναμικές δομές δεδομένων
    Β. αποθηκεύονται στην δευτερεύουσα μνήμη
    Γ. καταλαμβάνουν συνεχόμενες θέσεις της
        κύριας μνήμης
    Δ. επεκτείνουν τις δυνατότητες του προγραμματιστή

4. Ένα υποπρόγραμμα
    Α. μπορεί να μην έχει είσοδο
    Β. μπορεί να μην έχει έξοδο
    Γ. έχει μεγάλη εξάρτηση από το κύριο πρόγραμμα
    Δ. εκτελεί αυτόνομο έργο

Απαντήσεις

1. Α
2. Β
3. Γ
4. ΔΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου