Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω
προτάσεις.
1. Ο πίνακας Α[10, 20] έχει _______ στοιχεία.
2. Ο ακέραιος πίνακας Α[3, 4, 2] απαιτεί ____ bytes
    για την αποθήκευση του στην κύρια μνήμη RAM.
3. Αν ο πίνακας Α[200] είναι ταξινομημένος κατά
   φθίνουσα σειρά, το μεγαλύτερο στοιχείο είναι το
   ____.
4. Η συνάρτηση που ελέγχει αν μια αριθμητική τιμή
    είναι ακέραια είναι ________ τύπου.
5. Η  γλώσσα προγραμματισμού ______ είναι
    συναρτησιακή.

Απαντήσεις 

1. 200
2. 48
3. Α[1]
4. λογικού
5. LISPΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου