Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Συνηθισμένα σενάρια παραβίασης αλγοριθμικών κριτηρίων

Αναφέρετε τα πιο συνηθισμένα σενάρια παραβίασης
αλγοριθμικών κριτηρίων

Απάντηση

Είσοδος :  χρήση μιας μεταβλητής που δεν έχει πάρει
                 προηγουμένως τιμή.
Έξοδος :   ο αλγόριθμος δεν εμφανίζει κανένα αποτέλεσμα.
Περατότητα : κάποια επαναληπτική δομή δεν τερματίζεται
                      ποτέ (ατέρμων βρόχος).
Καθοριστικότητα :  σε κάποια εντολή πραγματοποιείται
                                 διαίρεση χωρίς να έχει διασφαλιστεί
                                 ότι ο παρονομαστής είναι διάφορος
                                 του μηδέν ή επιχειρείται ο υπολογισμός
                                 τετραγωνικής ρίζας χωρίς να έχει
                                 διασφαλιστεί ότι η υπόρριζος ποσότητα
                                 είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός.
Αποτελεσματικότητα: κάποια εντολή δίδεται με περιγραφικό
                                      τρόπο και μπορεί να αναλυθεί σε δύο
                                      ή περισσότερα απλούστερα βήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου