Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Ο αλγόριθμος
    α. είναι μοναδικός για κάθε πρόβλημα
    β. περιλαμβάνει τουλάχιστον μια δομή επανάληψης
    γ. μπορεί να έχει πεπερασμένα βήματα αλλά
        να εκτελείται επ' άπειρον
    δ. είναι ένας τρόπος λύσης με συγκεκριμένα ποιοτικά
        χαρακτηριστικά

2. Η επεξεργασία των δεδομένων
    α. γίνεται μόνο από τον αναθρώπινο εγκέφαλο
    β. είναι ένας μηχανισμός δημιουργίας δεδομένων
    γ. μπορεί να γίνει και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
    δ. δεν έχει καμία σχέση με την έννοια του αλγόριθμου

3. Η συνάρτηση
    α. είναι ένας από τους τρόπους αναπαράστασης ενός
        αλγορίθμου
    β. είναι διατυπωμένη σε ψευδογλώσσα
    γ. είναι συστατικό στοιχείο του τμηματικού
       προγραμματισμού
    δ. επιστρέφει 0 ή περισσότερα αποτελέσματα

4. Η δομή επιλογής
    α. παριστάνεται διαγραμματικά μ' ένα ρόμβο
    β. επαναλαμβάνει μια ομάδα εντολών πολλές
        φορές
    γ. χρησιμοποιείται για την επίλυση των
        απλούστερων προβλημάτων
    δ. δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά στη
        σχεδίαση των αλγορίθμων

5. Τα προβλήματα
    α. πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια
    β. δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
    γ. μπορεί να είναι είτε επιλύσιμα είτε άλυτα
    δ. λύνονται πάντοτε με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού
        υπολογιστή.
       


Απαντήσεις

1. δ
2. γ
3. γ
4. α
5. α


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου