Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή επιλογή

1. Η γλώσσα C είναι:
    Α. συμβολική
    Β. μηχανής
    Γ. 3ης γενιάς
    Δ. 4ης γενιάς

2. Η αποτελεσματικότητα είναι:
    Α. αλγοριθμικό κριτήριο
    Β. τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμων
    Γ. τρόπος αναπαράστασης προγραμμάτων
    Δ. κριτήριο κατηγοριοποίησης προβλημάτων

3. Μια  συνάρτηση
    Α. καλείται μόνο με εντολή εκχώρησης
    Β. επιστρέφει ένα μόνο αριθμητικό αποτέλεσμα
    Γ. δε γνωρίζει τις πραγματικές της παραμέτρους
    Δ. επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση των εντολών της
        αμέσως μετά από το σημείο κλήσεως της

4. Οι πίνακες
    Α. είναι δυναμικές δομές δεδομένων
    Β. μπορούν να περιέχουν τιμές διαφόρων
         τύπων
    Γ.  δεν μπορούν να αποτελέσουν παραμέτρους
         σε υποπρογράμματα
    Δ. καταλαμβάνουν συγκεκριμένο πλήθος θέσεων στη
        μνήμη που δεν μπορεί να μεταβληθεί κατά τη
        διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος

Απαντήσεις

1. Γ
2. Α
3, Γ
4. Δ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου