Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
και ποιες λάθος;
1. Τα ορίσματα στα οποία εφαρμόζονται
     οι αριθμητικές ή λογικές πράξεις ονομάζονται
     τελεστέοι.
2. Στην ουρά ακολουθείται η πολιτική εξυπηρέτησης
    FIFO και υλοποιείται με τη βοήθεια ενός
    δυσδιάστατου πίνακα.
3. Ο τμηματικός προγραμματισμός είναι η υλοποίηση
    της ιεραρχικής σχεδίασης σε προγραμματιστικό
    επίπεδο.
4. Κάθε Αν..τότε μπορεί να αντικατασταθεί από μια
    Όσο..επανάλαβε που να επιφέρει το ίδιο αλγοριθμικό
    αποτέλεσμα.
5. Αν το βήμα σε μια Για..από..μέχρι είναι μηδέν
    παραλείπεται.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. Λ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου