Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Ο συντάκτης χρησιμοποιείται
    α. για τη σύνδεση του αντικείμενου προγράμματος με
         βιβλιοθήκες
    β. για τη συγγραφή του αντικείμενου προγράμματος
    γ. για τη συγγραφή του πηγαίου προγράμματος
    δ. για τη συντακτική ανάλυση του προγράμματος

2.  Η ΗΜ είναι:
    α. αποδεκτό όνομα για συμβολική σταθερά
    β. αποδεκτό όνομα για μεταβλητή
    γ. ενσωματωμένη συνάρτηση της ΓΛΩΣΣΑΣ
    δ. αποδεκτό όνομα για δική μας συνάρτηση

3. Ένας δυσδιάστατος πίνακας  έχει τουλάχιστον
    α. μια γραμμή
    β. μια στήλη
    γ. δύο γραμμές ή δύο στήλες
    δ. δύο γραμμές και δύο στήλες

4. Το αποτέλεσμα μιας επεξεργασίας δεδομένων είναι:
    α. μια πληροφορία
    β, ένα άλλο δεδομένο
    γ. ένας αλγόριθμος
    δ. ο χώρος του προβλήματος που πρόκειται να επιλυθεί

Απαντήσεις

1. γ
2. γ
3. δ
4. αΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου