Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Επιλέξτε τύπο υποπρογράμματος

Ποιο τύπο υποπρογράμματος (Σ - συνάρτηση, Δ - διαδικασία)
θα επιλέγατε για την  εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών;
1. Υπολογισμός αθροίσματος στοιχείων δυσδιάστατου
    πίνακα.
2. Υπολογισμός αθροισμάτων ανά γραμμή σε δυσδιάστατο
    πίνακα.
3. Διάβασμα μονοδιάστατου πίνακα.
4. Υπολογισμός ελαχίστου στοιχείου τρισδιάστατου πίνακα.
5. Υπολογισμός μεγίστου στοιχείου και θέσης του σε
     μονοδιάστατο πίνακα.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Δ
3. Δ
4. Σ
5. ΔΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου