Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Τα ___________ δεδομένα γίνονται αντιληπτά από
    έναν εξωτερικό παρατηρητή με μια από τις πέντε
    ανθρώπινες αισθήσεις.
2. Το ___________ κείμενο είναι μια μορφή
    αναπαράστασης αλγορίθμων.
3. Το ΚΑΙ είναι ένας _________ τελεστής.
4. Η ________ των συγκριτικών τελεστών είναι
    μικρότερη αυτής των αριθμητικών.
5. Κάθε υποπρόγραμμα τελειώνει με τη
    δεσμευμένη λέξη _______ ή ________.


Απαντήσεις

1. δεδομένα
2. ελεύθερο
3. λογικός
4 ιεραρχία ή προτεραιότητα
5. ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου